0915 20 80 285

رویه ارسال سفارش

ارسال سفارش پس از تایید پرداخت در حد امکان ظرف همان روز انجام می پذیرد , نحوه ارسال بسته به حجم خرید متفاوت میباشد ، یا با کانتینر یا خاور یا بوسیله باربری ارسال انجام میشود.